Reglement deelname

 • Deelnemers gaan akkoord met het gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van de LeidenWalk zonder daarvoor vergoeding te claimen.
 • De inschrijving aan de LeidenWalk is persoonlijk, doch het is toegestaan om de stempelkaart over te dragen.
 • De LeidenWalk is een wandelprestatietocht zonder wedstrijdelement. Deelnemen aan de LeidenWalk geschiedt vrijwillig, is op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid.
 • Inschrijving geschiedt uitsluitend op de wijze en onder de voorwaarden die door de organisatie van de LeidenWalk worden bepaald.
 • Inschrijfgelden en betalingen voor extra bestellingen worden alleen terugbetaald als 7 dagen voor de datum van LeidenWalk wordt geannuleerd. Dit moet schriftelijk/per mail gebeuren. Er worden in dat geval € 5,- administratiekosten in rekening gebracht.
 • De organisatie accepteert geen verantwoordelijkheid wanneer het evenement door overmacht afgelast of verschoven zou moeten worden; inschrijfgelden worden dan niet gerestitueerd maar doorgeschoven naar de volgende editie.
 • De deelnemer dient de voor hem aangegeven route te volgen.
 • Het is toegestaan (huis)dieren en kinderwagens mee te (doen) voeren. (Huis)dieren dienen wel aangelijnd te zijn.
 • Aanwijzingen van de organisatie, politie en overige medewerkers dienen te worden opgevolgd. De Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 blijven tijdens de LeidenWalk onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 • Overtreding van het bij of krachtens dit reglement gestelde kan leiden tot (voorwaardelijke) uitsluiting van (verdere) deelname.
 • Met het inschrijven voor de LeidenWalk verklaart de deelnemer zich bekend en akkoord met het bij of krachtens dit reglement bepaalde.
 • De organisatie van de LeidenWalk in de hoedanigheid van ProKwadraat-Groepswijzer.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers of verlies van bezittingen.
 • De organisatie van de LeidenWalk behoudt zich het recht voor de route, start- en/of finishtijden en/of -plaatsen te wijzigen of de LeidenWalk geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij dit in redelijkheid niet anders van de organisatie van de LeidenWalk kan worden verwacht. Inschrijfgelden worden dan niet gerestitueerd maar doorgeschoven naar de volgende editie.
 • Nordic Walking is bij de LeidenWalk toegestaan. Hierbij dient vanzelfsprekend rekening worden gehouden met de andere wandelaars.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie van de LeidenWalk.